Działalność

Wsparcie Stałego Sekretariatu Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla dla działań poszczególnych Laureatów

Stały Sekretariat Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla wspiera działania następujących organizacji:

FUNDACJA  GORBACZOWA

Fundacja Gorbaczowa skupia się przede wszystkim na działaniach humanitarnych i charytatywnych, szczególnie poświęconych zdrowiu dzieci. To właśnie dzięki bezpośredniemu wsparciu ze strony Fundacji oraz jej partnerów w Moskwie utworzono pierwsze Centrum Przeszczepu Szpiku Kości dla dzieci cierpiących na białaczkę; podobne ośrodki powstały także w innych regionach Rosji. Głównym celem działania  Fundacji począwszy od 2002 r. jest gromadzenie funduszy na budowę Centrum Hematologii Dziecięcej oraz Przeszczepu Szpiku im. Raisy Gorbaczow w Petersburgu.

INSTYTUT LECHA WAŁĘSY 

Instytut Lecha Wałęsy  jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 roku i jest pierwszą fundacją prezydencką w Polsce. W ramach swojej działalności dokumentuje życie i działalność Lecha Wałęsy, kształtuje pozytywny obraz Polski i Polaków za granicą, działa na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, propaguje zasady jawności i przejrzystości w polityce i działalności publicznej, przeciwdziała łamaniu praw człowieka i wspiera procesy demokratyzacji społeczeństw, promuje dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodych pokoleń.

FUNDACJA FW DE KLERKA

Fundacja realizuje następujące programy:

  • Promocja Konstytucji, praw konstytucyjnych oraz działań na rzecz porozumienia narodowego. Tymi konkretnymi zadaniami zajmuje się Centrum Praw Konstytucyjnych.
  • Promowanie komunikacji, pokoju oraz harmonii w wielokulturowych  społecznościach oraz między grupami przywódczymi.
  • Mobilizacja zasobów z przeznaczeniem na pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz nieuprzywilejowanym społecznie.

CENTRUM  YUNUSA

Centrum Yunusa, mieszczące się w Dhace w Bangladeszu to jednocześnie centrum przedsiębiorstw społecznych. Zajmuje się ono promocją filozofii oraz działań Laureata Pokojowej Nagrody Nobla Prof. Muhammada Yunusa , który skupia się szczególnie na przedsiębiorstwach społecznych – firmach nie generujących ani strat ani dywidend, całkowicie skoncentrowanych na realizacji celu społecznego.

Centrum Yunusa poprzez swoje działania na całym świecie polegające na upowszechnianiu pomysłów oraz filozofii profesora związanych z przedsiębiorstwem społecznym przezwycięża ubóstwo ; działa jako podstawowe źródło informacji na temat takich właśnie przedsiębiorstw i służy wsparciem technicznym oraz doradztwem dla nowozakładanych firm. Centrum organizuje ponadto warsztaty, prowadzi badania, wydaje publikacje, pomagając przy opracowywaniu podstawy programowej zajęć z zakresu przedsiębiorstw społecznych.

PEACE PEOPLE (LUDZIE DLA POKOJU)

Organizacja Peace People została zapoczątkowana w 1976 r. jako ruch protestu przeciwko trwającej przemocy w Irlandii Północnej. Jej założycielki to: Mairead Corrigan (obecnie Mairead Corrigan Maguire), Betty Williams oraz Ciaran McKeown. Od chwili powstania, organizacja zajmowała się budowaniem sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa  za pomocą środków pokojowych: społeczeństwa opartego na poszanowaniu każdego człowieka, które stosuje się do najwyższych standardów przestrzegania praw człowieka i praw obywatelskich.

MIASTO POKOJU DLA DZIECI ŚWIATA

Od kilku lat Stały Sekretariat Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla wspiera działalność Światowych Ośrodków Współczucia dla Dzieci (World Centres of Compassion for Children International), międzynarodowej organizacji promowanej przez Laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla, Betty Williams.

W listopadzie 2003 r., organizując duży społeczny protest, mieszkańcy regionu Basilicata domagali się od rządu włoskiego, by zaprzestał składowania europejskich odpadów nuklearnych w Terzo Cavone (w mieście Scanzano Jonico). Betty Williams, które obecna była w Basilicata w czasie protestów. wezwała, aby teren ten przeznaczyć na wzniesienie pierwszego „Miasta Pokoju dla dzieci świata”.

Dosłownie 30 dni później, region przeznaczył fundusze w ramach swego budżetu na 2004 r. na przeprowadzenie studium wykonalności inwestycji. 30.01. 2007 r. podczas wizyty Betty Williams w Basilicata, przewodniczący rady regionu Vito De Filippo  ogłosił utworzenie w Sant’Arcangelo w Val D’Agri siedziby Światowych Ośrodków Współczucia dla Dzieci z przeznaczeniem na szkolenia.

W kolejnym miesiącu ukończono studium wykonalności budowy Miasta Pokoju, zaś w listopadzie 2007 r. rada regionu Basilicata wyraziła zgodę na przeznaczenie 4,4 mln euro na rozpoczęcie inwestycji.

Subscribe to our newsletter

If you want to be updated about the last news, please subscribe.